Aktuálně > Celá ČR > Jste kulturně kreativní?

Jste kulturně kreativní?

Jste kulturně kreativní?

Paul H. Ray

Tento seznam otázek vám o tom může poskynout představu. Vyberte si výroky, s nimiž se shodujete. Jste pravděpodobně kulturně kreativní jestliže

1/ ... milujete přírodu a máte vážnou obavu o její ničení

 2/ .... si silně uvědomujete problémy celé planety (globální oteplování, destrukci deštných pralesů, přelidnění, ztrátu ekologické udržitelnosti, exploataci lidí v chudších zemích) a chcete vidět víc aktivit, které se zabývají těmito problémy jako je naříklad omezení ekonomického růstu

3/ ... jste ochotni platit vyšší daně nebo poplatky za spotřební zboží pokud byste věděli, že vaše peníze budou poskytnuty na vyčištění životního prostředí a na zastavení globálního oteplování

4/ ... kladete velkou důležitost na pěstování a udržování svých vztahů s ostatními

5/ ... si ceníte pomoci druhým lidem a upozorňujete na jejich jedinečné talenty a schopnosti

6/ ... pracujete jako dobrovolníci z jednoho nebo z více dobrých důvodů

7/ ... intenzivně pečujete o svůj psychický a spirituální rozvoj

8/ ... spiritualitu nebo  náboženství považujete ve svém životě za důležité, ale dělá vám starost role náboženských práv v politice

9/  ... chcete víc rovnosti pro pracující ženy i více žen jako vůdčí osobnosti v podnikání a v politice

10/ ... vám dělá starost násilí na ženách a dětech po celém světě

11/ ... chcete, aby naši politici a naše vlády dávali větší důraz na vzdělání a prospěch dětí, na obnovu našeho okolí i našich společenství a na vytváření ekologicky udržitelné budoucnosti

12/ ... jste nešťastní z levice i z pravice v politice a chcete najít novou politickou cestu, která není kašovitým středem

13/ ... máte sklon být spíše optimističtí pokud jde o budoucnost a nedůvěřujete cynickému a pesimistickému pohledu, který nabízejí média

14/ ... se chcete zapojit do vytváření nového a lepšího způsobu života ve své zemi

15/ ... máte obavu z toho, co dělají velké korporace ve jménu vytváření většího zisku: zabírání půdy, vytváření ekologických problémů a eploatace chudších zemí

16/ ... máte svoje finance i své výdaje pod kontrolou a nezajímá vás zbytečné utrácení

17/ ... máte nechuť k jakémukoliv důrazu, který je v moderní kultuře kladen na úspěch a na "dělání úspěchu", na ustavičnou potřebu něco dostávat a utrácet, na bohatství a luxusní zboží

18/ ... máte rádi lidi a místa, jež jsou exotická a vzdálená a rádi se seznamujete s   jinými způsoby života.

Pokud se shodujete s 10 nebo více výroky jste pravděpodobně kulturně kreativní.

© Paul H. Ray. All Rights Reserved. Used by permission.

Překlad: Jiří Zemánek

Viz: http://www.elasticmind.ca/innerpreneur/index.php/cultural-creativity/

 

Kdo jsou kulturně kreativní

- rozhovor s Paulem H. Rayem    

"Soulful Living" (May 2001)

Soulful Living: Takže kdo jsou kulturně kreativní?

Paul H. Ray: Kulturně kreativní čítají 50 milionů Američanů, kteří se hluboce zajímají o ekologii a o záchranu planety, o vzájemné mezilidské vztahy, o mír a sociální spravedlnost, o autenticitu a vlastní realizaci, o spiritualitu a vlastní sebevyjádření. A je překvapivé, že jsou zároveň orientováni jak na své nitro, tak na sociální otázky: jsou to aktivisté a dobrovolníci a na dobré věci přispívají víc než jiní Američané. (Rovněž v Evropské unii je asi 80-90 miliónů kulturně kreativních.)

Jelikož však kulturní kreativci byli v americkém životě dosud tak neviditelní jsou sami překvapeni, když se dovídají, kolik lidí sdílí jejich hodnoty a způsob života. Netuší, jak velkou skupinu představují - čtvrtinu dospělých v Americe - a jak důležití by pro americký život mohli být. Když se jich zeptáte: "Kolik lidí sdílí hodnoty, jež pokládáte ve svém životě za nejdůležitější?" řeknou vám, že to jsou jen oni a několik jejich přátel. Když na ně v této otázce trochu zatlačíte, řeknou: "No, možná je to 1% až 5% Američanů." Ale jsou připraveni z těch 5% slevit, jelikož jsou přesvědčeni, že svůj odhad nejspíš přehnali. Uvědomí-li si však, kolik jich ve skutečnosti je, jejich vliv na americký život by mohl být ohromný a mohli by vytvořit nový program pro 21. století.

SL: Proč je nazýváte kulturně kreativními?

Ray: Protože tito lidé doslova vytvářejí novou kulturu. Inovaci za inovací formují novou americkou kulturu pro 21. století.

SL: A jaké věci tedy kulturní kreativci dělají?

Ray: Mezi podnikáním provozovaným čistě za účelem zisku a vybíráním peněz na charitu existuje celé rozsáhlé spektrum nových druhů organizací a sociálních experimentů.

Vezměte si například takové jógové centrum: je to podnik, spirituální prostor, vzdělávací středisko, místo pro zdraví a cvičení nebo určitý způsob života? Odpověď "ano" platí pro všechno výše uvedené zároveň. Kulturní kreativci neustále navzájem kříží různé kategorie.

Vedli jsme rozhovor se sochařkou Vijali Hamilton, která cestuje po celém světě a vytváří cosi, co sama nazývá "Světový Kruh". V každé komunitě vytvoří ekologickou skulpturu a buduje s lidmi společenství. Žádá lidi, aby se hluboce ponořili do toho, co jsou a jak jsou spojeni s ostatním světem, a z jejich odpovědí pak vytváří divadelní hru a hudbu a rituál daného společenství. Je to tedy umění, vytváření společenství, zábava, spiritualita, ekologie? Opět platí kladná odpověď pro všechny tyto varianty. 

SL: Proč toto vše představuje takovou změnu?                                                         

Ray: To, co kulturní kreativce odlišuje od většiny Američanů, je to, že pokud jste současně zapojeni do několika hnutí, jste vystaveni jejich přetváření, protože to je to, co tato hnutí dělají.

Neustále přetváření je velká věc. Umožňuje nám nahlédnout do našich starých problémů z nového úhlu pohledu. A poskytuje nám také nový způsob, jak si je můžeme vysvětlit, stejně jako nový způsob, jak si stanovit naše morální priority.

Kulturní kreativci jsou totiž opravdu všímaví lidé, kteří tato přetváření aplikují ve svém vlastním životě. 

Znamená to začít hluboce zkoumat nevyslovené předpoklady sociálních kódů všeho kolem vás. Není v pořádku, když dopouštíme, aby velký byznys ničil životní prostředí.

Není v pořádku, že máme jaderné zbraně. Není v pořádku nechávat elity naší zahraniční politiky posílat naše mladé lidi do války, aniž by se nás na to jako svých občanů zeptaly. Není v pořádku utlačovat lidi, kteří jsou jiní než jsme my, nebo jim ubližovat, atd.

Pokud jste vystaveni půl tuctu takových velkých přetváření, začnou se odehrávat dvě věci: začne se měnit obsah celého vašeho světového názoru a proces zpochybňování nevyslovených předpokladů staré kultury se pro vás stane přirozeným. Tímto způsobem se rodí kulturní kreativci a zde mají původ mnohé naše nové orientace.

Všichni ti lidé, kteří zpochybňují nevyslovené předpoklady, se musí opírat o svou vlastní bezprostřední zkušenost. Jak jinak bychom mohli odložit optiku staré kultury? Tento proces přetváření v sobě obsahuje neuvěřitelný potenciál pro otevření se tvořivosti v našem životě. Poskytuje nám oporu pro to, abychom dokázali vejít do neznáma. A to je to, kam se celá naše společnost v tomto čase historie stejně ubírá.

Takovýto proces je součástí změn v osobním životě, jimiž prošlo mnoho a mnoho kulturně kreativních lidí. Opakovaně jsme se od nich dozvídali, že poté, co se otevřeli otázkám, na nichž jim skutečně záleželo, a prošli svými vlastními zkušenostmi, museli začít žít autentičtější život. Hnutí za svobodu černých to nazvalo "jednat v souladu s tím, co říkáte, a tato potřeba autenticity je od té doby vyzdvihována každým sociálním hnutím i hnutím za rozvoj vědomí.

Tento důraz na autenticitu je ústředním aspektem toho, kým dnes kulturní kreativci jsou, a představuje jednu z klíčových hodnot, které do amerického života vnesli.

Překlad: Jiří Zemánek a Petr Lisý 

viz: http://www.soulfulliving.com/paulhray.htm

Kulturně kreativní / integrální kultura

Sociologické výzkumy posledních dvaceti pěti let v USA, Evropě i Asii ukázaly, že dnes celosvětově dochází ke globální proměně vědomí a hodnot a ke vzniku nové kultury. Americký sociolog Paul H. Ray, který tuto skutečnost jako první objevil, nazval tuto novou kulturu integrální kulturou a její příslušníky kulturními kreativci; alternativně je v této souvislosti používán pojem "transmodernismus" nebo "planetární kultura moudrosti". Kulturní kreativci představují vedle modernistů a tradicionalistů třetí hlavní skupinu společnosti a podle výzkůmů dnes čítají v zemích Evropy a severní Ameriky kolem 30% populace a jsou tedy druhou nejpočetnější společenskou skupinou. Podle provedených sociologických výzkumů je dnes jejich počet v Evropě odhadován na 80-90 miliónů, v USA na více než 50 miliónů a celosvětově na cca 200 miliónů.

Kulturní kreativci představují tvořivou reakci na mnohostrannou krizi dnešního globálně propojeného světa, na nesmírnou komplexitu a mnohoznačnost, s nimiž jsme dnes konfrontování. Paul H. Ray je charakterizuje jako planetární kulturu moudrosti, která se vynořuje za národními a etnickými identitami. Tito lidé se hluboce zajímají o osobní psychický růst a spirituální rozvoj, o ekologickou a sociální odpovědnost a péči o planetu. Přicházejí s nabídkou nových myšlenek, vizí a hodnot, a také nástrojů a nových modelů, jak současné ekologické, ekonomické, sociální, kulturní a náboženské problémy řešit. Kulturně kreativní transcendují dichotomie mezi modernismem a tradicionalismem a vytvářejí novou obsáhlou kulturní syntézu. V tomto smyslu jsou nazýváni také "bridge people", přemosťujícími lidmi. Představují kulturu mnohostranného dialogu, kulturu globálních občanů a společných statků. Poukazují na nefunkčnost stávajícího paradigmatu a otevírají možnost nového životaschopného příběhu a nového integrálního světového názoru pro udržitelnou planetární budoucnost.

Integrální kultura dnes otevírá pozoruhodné možnosti pro rozvíjení obsáhlejších forem kolektivní inteligence, respektive kolektivní tvořivosti a spolupráce, jež v sobě dokáží integrovat rozmanité schopnosti všech, kteří jsou do daného celku zahrnuti. A tedy epochální příležitost pro "vědomou evoluci" sociálních systémů, kterou dnes zkoumá řada myslitelů a vizionářů (Duane Elgin, Paul H. Ray, Ervin László, Steve McIntosh, Don Beck, Peter Merry, Johannes Heimrath nebo Otto Scharmer, Peter Senghe a Juanita Brown z Massachussets Institute of Technology, Tom Atlee,Christopher Bache).

 Jiří Zemánek, český Budapešťský klub  

S těmito texty koresponduje náš dokument Žít změnu, který je právě dokončen a 16. září bude mít premiéru v pražském kině MAT.