Juraj Grňo a Tereza Šarmanová

Juraj Grňo (33) a Tereza Šarmanová (34)

Místo: Supíkovice, Olomoucký kraj

Čím se zabývají: Silezika - sdružení, zabývající se převážně vytvářením pracovních příležitostí při zakládání a údržbě biotopů v pohraniční krajině

______________________________________________________________________________

Proč doporučuji: Tereza a Juraj jsou pro mě velkou inspirací v tom, že i v těžkých společenských, ekonomických a přírodních podmínkách je možné žít smysluplný život a pomáhat jeho obnově tam, kde to už jiní dávno vzdali.

Jejich přínos: Tereza a Juraj jsou psychologové, věnují se péči o krajinu a obyvatele v pohraničí. Při svých aktivitách zaměstnávají místní chudé. Snaží se spojit problém vysoké nezaměstnanosti v regionu a rychle degradující krajiny do jednoho řešení. Pokoušejí se o obnovu místních socioekonomických vazeb, vyhledávají příležitosti ke zlepšení životních podmínek v pohraničí a snaží se o vytváření vzájemně se podporující místní komunity. Silezika přispěla ke vzniku skupiny LETS Jesenicko, která se úspěšně rozvíjí. Sdružení rovněž realizovalo evropský projekt „Péčí o Jesenickou krajinu k novému zaměstnání“ ve spolupráci s Hnutím Brontosaurus Jeseníky a občanským sdružením Ester v Javorníku.

Aktuální projekty a aktivity: Zařízení Loď slouží k pobytu osob v bytové nouzi, které se podílejí na provozu zahrady či jedlého parku kolem domu o rozloze asi 1 ha. Začínají pěstovat potraviny, sazenice ovocných stromů i divokých dřevin, které potom vysazují v krajině. Vzhledem k absenci dotace na rekonstrukci obydlí i pracovního a společenského zázemí probíhá jeho obnova zejména svépomocí. Silezika není registrovaným poskytovatelem sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb.

Protože obojživelníci jsou i na Jesenicku nejvíce ohroženou skupinou divoce žijících zvířat, jednou z hlavních náplní Sileziky je kompenzovat úbytek stanovišť vytvářením umělých tůní. Dosud ve spolupráci s o. s. Lacerta-Písečná vyhloubili nebo obnovili asi 13 tůní. Uvědomují si však, že pokud chtějí zastavit pokles populací obojživelníků v okrese Jeseník pod kritickou hranici, je zapotřebí vytvářet biotopy v počtu desítek až stovek ročně. Takový cíl je však v rámci stávajícího financování environmentálních opatření nedosažitelný. Sdružení se proto zajímá o možnost pořídit vlastní mechanizaci (mikrorypadlo), kterého provoz by hradilo z výdělečné činnosti.

Kromě zachování obojživelníků v regionu je jedním z hlavních cílů Sileziky založení a provoz většího sad starých odrůd ovocných dřevin. Za tímto účelem kupují v okolí vesnice Supíkovice půdu. Silezika v průběhu minulých let založila s využitím institutu veřejné služby biokoridor regionálního významu na horním toku říčky Kunětička, v rámci projektu „Péčí o jesenickou krajinu…“ založila a udržuje sad drobného ovoce na ploše 1,5 ha o počtu 3000 keřů černého rybízu v obci Velká Kraš, kde je v provozu podnik na zpracování bylin a ovoce. Za podpory programu Agentury ochrany přírody a krajiny založila též menší sad starých odrůd ovocných dřevin na ploše 0,5 ha v počtu 80 kusů stromků v obci Velké Kunětice.

Silezika spolupracuje s Lesy ČR, resp. s jejich smluvními firmami při výsadbě alejí kulturních i divokých forem ovocných dřevin u lesních cest a vytváří krátkodobé pracovní příležitosti při pomocních lesnických pracích. Lesní správa Javorník se staví vstřícně k vytváření biotopů pro obojživelníků na lesních pozemích, čeho se sdružení snaží využít. Navazuje rovněž spolupráci se státním podnikem Povodí Odry při údržbě koryt.
Zejména v počátcích činnosti byla sdružení velmi nápomocná obec Supíkovice.

Odkaz:  www.silezika.org

Doporučuje: Alena Suchánková