Michal Krátký

Michal Krátký (39)

Místo: Křelov, Olomoucký kraj

Čím se zabývá: Sagittarie o. s. - sdružení, které pečuje o krajinu na jižní Moravě


Jeho přínos: Jeden z výrazných členů pozemkových spolků, v tomto případě pozemkového spolku Sagittaria, který realizuje řadu programů na záchranu a ochranu přírody a krajiny na střední Moravě. Po škole nastoupil na civilní službu právě do občanského sdružení Sagittarie a posléze se stal jejím odborným pracovníkem a statutárním zástupcem. Koordinoval a realizoval mnoho projektů Sagiattarie v ochraně přírody. Je skaut, 6 let vedl skautský oddíl.

Aktuální projekt: Posláním Sagittarie je aktivně vystupovat při ochraně přírody a krajiny. Sagittaria si klade za cíl široce informovat odbornou i laickou veřejnost o problematice ochrany přírody a životního prostředí, o přírodních hodnotách a o činnostech, které tyto hodnoty ohrožují. Při své praktické a odborné činnosti zajišťuje Sagittaria mimo jiné podklady pro vyhlašování a hodnocení zvláště chráněných území a praktickou realizaci komplexní péče o chráněná území včetně lokalit soustavy NATURA 2000. Vytváří rovněž koncepci a realizuje praktickou péči o genofond volně žijících organizmů. Dále zpracovává podklady pro registraci významných krajinných prvků, pro vymezování a realizaci ÚSES, pro programy revitalizace říčních systémů a další krajinotvorné programy, provádí biologická hodnocení, inventarizační průzkumy atd. V odůvodněných případech si Sagittaria coby akreditovaný pozemkový spolek pronajímá, či vykupuje pozemky s vysokou biologickou hodnotou, případně s vysokým potenciálem pro dosažení této vysoké biologické hodnoty. Významnou aktivitou je taktéž publikační, osvětová a ekovýchovná činnost (naučné stezky, informační panely,  publikace, letáky a brožury).

Kontakty: http://www.sagittaria.cz

Doporučuje: Jasna Flamiková