Pavel Motyčka

Mgr. Pavel Motyčka (40)

Místo: Kroměříž, Zlínský kraj

Jeho přínos: Předmět na škole - etická výchova - je založený na činnostní práci ve třídě, tvorbě školních projektů a rozvoji zážitkové pedagogiky, která je i po 20 letech transformace českého školství velice potřebná a mnohde vzácná. Vize etické výchovy nese v dnešní době myšlenku, že je třeba kultivovat mladou generaci nejen v komunikačních, praktických sociálních a manažerských  dovednostech, ale hlásí se k přesahu, který by měl postupně mladého člověka přivést ke zvažování vlastní nabídky a angažmá pro společnost, aniž by očekával prvoplánovou odměnu. Pavel se svým týmem uplatňuje komplexní a systémový přístup v šíření tohto přístupu výuky a v podstatě proměny škol v opravdové vzdělávací instituce reálných témat (velmi příbuzné se zaměřením projektu Učíme se příběhy) – viz cíle a propracovaný výchovný program Etické výchovy.

________________________________________________________________________________

Proč doporučuji: Je jedním z příběhů, jak z občanské úrovně můžeme usilovnou prací měnit státní politiku – zde v oblasti vzdělávání. Osobně zpracoval odborné osnovy předmětu pro Rámcový vzdělávací program ZŠ a intenzivně s ostatními členy Etického fóra prosadil možnost zařadit do školního vzdělávacího programu samostatný předmět osobnostně sociálního rozvoje – s názvem Etická výchova. Organizuje další vzdělávání pedagogů a připravuje podpůrné projekty pro fundraisingové financování těchto aktivit na školách, které obecní rozpočty zatím nepodporují.

Aktuální projekty a aktivity: Předmět etická výchova postupně prosadil a začal vyučovat ve své škole AG Kroměříž, nejprve jako kroužek, pak jako povinně-volitelný předmět a dnes všechny první ročníky mají předmět jako povinnou součást výuky. Cílem bylo stmelit třídy a vytvořit z nich „výchovné společenství“. Ve 3. a 4. ročníku si mohou studenti předmět zvolit.

Dalším cílem pak bylo začlenit etickou výchovu jako součást RVP do plánů MŠMT ČR. Po dlouhém úsilí se v roce 2009 podařilo tento předmět etablovat na úrovni školního kurikula v ČR.

Je členem a iniciátorem vzniku expertní skupiny SPIEV (Skupina pro implementaci etické výchovy) při MŠMT. Je předsedou správní rady Etická výchova o.p.s., která má za cíl pracovat na systematické a projektově řízené implementaci Etické výchovy do českých škol.

Dále se věnuje projektům: Kroměříž – město fair trade (koordinátor řídící skupiny), Projekt Komunitního centra v kroměříži (prozatímní koordinátor), je popularizátorem pěších poutí do Santiaga de Compostella.

Doporučuje: David Bartůšek